Privacy Statement

Privacy Statement

DHP Operational Support B.V. respecteert de privacy van bezoekers van de website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transpiratie richting onze bezoekers heeft DHP Operational Support B.V. een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot de verwerking van deze gegevens. 

Voor aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: autoriteitpersoonsgegevens.nl. De huidige versie van de privacyverklaring is de enige versie die van toepassing is.

Tenzij u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatst DHP Operational Support B.V. geen cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet. Met het voortzetten van het bezoek van de website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden.

 

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

  1. Website (hierna ook ‘’de website’’): www.thevincenthotelgroup.nl
  2. Verantwoordelijk voor de vewerking van persoonsgegevens (hierna ook: ‘’de beheerder’’): DHP Operational Support B.V., gevestigd te Zaventemweg 3, 1043 EH Amsterdam, kvk-nummer: 53066189

 

Artikel 2 – Toegang tot de website

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor eigen aanbiedingen en gebruik.

 

Artikel 3 – De content van de website

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, ilustraties, video’s, alsook alle technische applicaties die gebruikt worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermt bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging. 

 

Artikel 4 – Website beheer

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:

  • De toegang vaan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of gedeelte van de webiste;
  • Alle informatie verwijderen die het functioneren van de website verstoren, in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd met internet-etiquette;
  • De website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates te kunnen uitvoeren. 

 

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. 

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:

  • Vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
  • Vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u oploopt, dan wel derden als gevolg van verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van de website, is hij gerechtigd alle schade dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

 

Artikel 6 – Het verzamelen van gegevens

Uw gegevens worden verzameld door DHP Operational Support B.V.. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd aan de hand van naam, locatie of andere kenmerkende elementen zoals economische, culturele of sociale identiteit. 

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties en plaatsen van kandidaten binnen de hotelgroep.

 

Artikel 7 – Rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of verwijdering van zijn persoonsgegevens, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via recruitment@tvhg.com

Ieder verzoek daartoe dient te worden verzegeld met een kopie van een geldig legitimatiebewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek ontvangt u een reactie. Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek en het aantal verzoeken die bij de beheerder liggen kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd. 

 

Artikel 8 – Verwerking van persoonsgegevens

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteit persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van de autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacy verklaring vallen.

Indien informatie noodzakelijk is om toegang te verkrijgen tot functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

 

Artikel 9 – Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

 

Artikel 10 – Cookies

  1. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op een harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op uw gebruik in te stellen.
  2. Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd.
  3. Voor meer informatie over het gebruik, beheer en verwijdering van cookies, nodigen wij u uit om te kijken op autorieitpersoonsgegevens.nl 

 

Artikel 11 – Beeldmateriaal

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de website kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Artikel 12 – Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

 

Artikel 13 – Contact

Voor vragen of informatie kunt u zich richting tot de afdeling Human Resources via recruitment@tvhg.com of 020 820 2462.

 

Deze privacy verklaring is van toepassing sinds januari 2023.